प्रदेश-३ बागमती

प्रहरीद्धारा सडक सरसफाई
रामेछाप नगरको बजेट ७३ करोड